Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania

Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania

W 2019 roku Archiwum Nauki zorganizowało konferencję naukową, poświęconą problematyce spuścizn. Zainteresowanie tym zagadnieniem jest naturalne dla instytucji, której zasób archiwalny stanowią w znaczącej części właśnie archiwa osobiste wybitnych ludzi nauki. Problematykę podejmowano zresztą nie pierwszy raz, podobne wydarzenia Archiwum Nauki organizowało już trzykrotnie w latach 2012 – 2014. Tym razem przewodnim tematem były wyzwania, jakie przed archiwistami stawia w XXI wieku rozwój technologiczny, przede wszystkim cyfryzacja i upowszechnienie dokumentacji elektronicznej, zaś podstawowym celem spotkania – pobudzenie dyskusji na temat rozwoju metodyki opracowywania spuścizn, zwłaszcza w kontekście wspomnianych nowych wyzwań.

Konferencja Spuścizna w XXI wieku. Problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania odbyła się 16 października 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, a obrady otworzył wiceprezes PAU, prof. Andrzej Mączyński. Konferencja miała charakter międzynarodowy – uczestniczyli w niej m.in. goście z Czech (reprezentujący Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz Instytut Historii i Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze) oraz przedstawiciele wielu polskich instytucji, by wymienić Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Warszawski czy Bibliotekę Kórnicką.

W ramach pierwszych dwóch panelów referenci poruszali rozmaite zagadnienia metodyczne, związane ze spuściznami. Znaczna część wystąpień dotyczyła – zgodnie z przewodnią myślą konferencji – kwestii powiązanych z dokumentacją elektroniczną czy bazami danych. Natomiast na ostatnią część spotkania złożyły się: wystąpienie dyrektora Archiwum Nauki, dr Adama Górskiego, oraz następująca po nim debata, w której uczestniczyli referenci i goście konferencji, a także Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk. Oprócz tego w przerwie obrad w salach wystawowych Archiwum Nauki odbył się wernisaż wystawy pt. „Walery Goetel (1889–1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… W 130. rocznicę urodzin Walerego Goetla i 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”.

Program konferencji

YouTube