Wybór literatury o Archiwum Nauki

Wybór literatury o Archiwum Nauki

 

Podstawowa literatura na temat Archiwum Nauki PAN i PAU

(wybór)

 

 1. E. Dziurzyńska, Powstanie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2003, t. 9, s. 285–288.
 2. T. Filip,Od archiwum dwóch Akademii do Archiwum Nauki, http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/15.pdf (odczyt: 26.01.2021).
 3. P. Krzywda, W trosce o zachowanie pamięci… Działalność popularyzatorska Archiwum Nauki PAN i PAU w latach 2016–2018, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2018, t. 24, s. 334–342.
 4. P. Krzywda, Tworząc skrawek historii… Wybrane inicjatywy z zakresu popularyzacji zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU w 2019 r., „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2019, t. 25, s. 214–223.
 5. M. Maciuk, M. Mrówka, Wokół 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815–1872), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2016, t. 22, s. 240–242.
 6. R. Majkowska, Bogactwo, różnorodność, rozproszenie… Archiwum osobiste (spuścizna) okiem archiwisty, [w:] Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności, red. Adam Górski, Kraków 2018, s. 11–16.
 7. R. Majkowska, Archiwum w służbie nauki… Działalność ekspozycyjna i jej znaczenie, [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, pod red. Tomasza Pudłockiego i Krzysztofa Stopki, Kraków 2015, s. 185–197.
 8. R. Majkowska, Przyczynek do dziejów Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności i jego zbiorów, [w:] „Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009, s. 1057–1065.
 9. R. Majkowska, Archiwum Nauki i Biblioteka Naukowa – kilka kart z wspólnej przeszłości…, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN” 2006, R. LI, s. 479–503;
 10. R. Majkowska, Z dziejów Oddziału Archiwum PAN w Krakowie, „Biuletyn APAN” 2003, nr 44, s. 40–58.
 11. R. Majkowska, Archiwa naukowe jako przedpole dla historii nauki w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Szczecin 12-13 września 2002 r., t. I, pod red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 215–227.
 12. R. Majkowska, Archiwum osobiste czy spuścizna? Z tradycji gromadzenia materiałów pochodzenia prywatnego w Krakowie w XIX i XX wieku, [w:] VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych w Polsce Kraków 13-14 IX 2001, Z Prac Archiwum UJ, seria F Varia, t. 3, Kraków 2002, s. 11–21.
 13. R. Majkowska, Archiwum Nauki – idea i rzeczywistość, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2– 4 września 1997, t. 2, pod red. Darii Nałęcz, Warszawa 1998, s. 177–185.
 14. R. Majkowska, Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności dzieje, zasób, stan opracowania, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1996, t. 2, s. 71–84.
 15. R. Majkowska, Czterdziestolecie Oddziału Archiwum PAN w Krakowie – spojrzenie w przeszłość i przyszłość. Streszczenie referatu wygłoszonego 29 maja 1994 r. w PAN w Warszawie, „Krakowski Rocznik Archiwalny”1995, t. 1, s. 171–173;
 16. R. Majkowska, Dzieje, zawartość i stan opracowania zasobu archiwalnego Polskiej Akademii Umiejętności, „Rocznik PAU” 1990/1991, s. 163–180.
 17. M. Mrówka, M. Maciuk, Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców? W 10. rocznicę powołania Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Kraków 2012.
 18. Przewodnik po zasobie PAN, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem H. Krajewskiej, A. Kuleckiej, Warszawa 1999.
 19. T. Skrzyński, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Z przeszłości i teraźniejszości…, Kraków 2008.
 20. T. Skrzyński, Archiwum Nauki PAN i PAU. Z przeszłości i teraźniejszości, „Archiwista Polski” 2004, R. 9, z. 1, s. 17–23.
 21. T. Skrzyński, Wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU, „Archiwista Polski” 2005, nr 2 (38), str. 39–46.
 22. B. Wilk, Zespół akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na liście Programu UNESCO Pamięć Świata, „PAUza Akademicka” nr 442 z 25 października 2018 r., s. 5.
 23. B. Wilk, Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury, „Zarządzanie w nauce i kulturze” 2017, t. 18, z. 2, s. 195–217.
 24. B. Wilk, Konferencje naukowe Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w latach 2007–2013, „Krakowski Rocznik Archiwalny”  2014, t. 20, s. 157–164.

 

Coroczne sprawozdania z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU publikowane są również na łamach „Rocznika PAU”, do których odsyłamy zainteresowanych.

YouTube