Kategoria: Aktualności

Dyrektor Archiwum Nauki w Poznaniu

Dyrektor Archiwum Nauki w Poznaniu

W ubiegłym tygodniu dyrektor Archiwum, prof. Tomasz Pudłocki, przebywał w Poznaniu, gdzie odbył kwerendę w tamtejszym oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Pudłocki wygłosił również na zaproszenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wykład „Pomiędzy Lwowem i Poznaniem – związki humanistów uniwersyteckich obu miast w dwudziestoleciu międzywojennym”. Prelekcja towarzyszyła promocji książki „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego”.

 

Pokaz archiwalny i zwiedzanie dla studentów UJ

Pokaz archiwalny i zwiedzanie dla studentów UJ

23 listopada Archiwum Nauki PAN i PAU ponownie odwiedzili studenci edytorstwa na Wydziale Polonistyki UJ – uczestnicy seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Macieja Raka. Tym razem wzięli oni udział w pokazie archiwaliów, przygotowanym przez Paulinę Krzywdę.

Po zajęciach, które upłynęły w bardzo miłej atmosferze, na uczestników czekała niespodzianka – zwiedzanie magazynu archiwalnego z krótką prelekcją na temat zabezpieczania dokumentów, wygłoszoną przez Macieja Łyszczarza. Mamy nadzieję, że obie wizyty w Archiwum Nauki dostarczyły naszym gościom pozytywnych wrażeń i staną się zachętą do osobistych kwerend.

 

Wizyta uczniów z I LO im. Króla Władysława Jagiełły z Dębicy

Wizyta uczniów z I LO im. Króla Władysława Jagiełły z Dębicy

We wtorek (21 listopada br.) nasze Archiwum było jednym z miejsc, które odwiedzili w czasie swojej wyprawy do Krakowa uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Po wysłuchaniu wykładu w Instytucie Historii UJ oraz zwiedzaniu uniwersyteckiego Muzeum w Collegium Maius, licealiści mogli zapoznać się z wybranymi archiwaliami i artefaktami z przechowywanych w zasobie Archiwum Nauki PAN i PAU spuścizn. Maciej Łyszczarz i Maciej Piróg zaprezentowali materiały m.in. Erazma Jerzmanowskiego, Karoliny Lanckorońskiej, Walerego Goetla, Kazimierza Mitery i Wojciecha Narębskiego.

Z oczywistych względów szczególne zainteresowanie wzbudziły zbiory, mające powiązania z Dębicą: dokumentacja źródłowa do dziejów tajnego nauczania w powiecie dębickim (z akt Zespołu Badawczego do Dziejów Oświaty w Latach Okupacji Hitlerowskiej 1939-1945), Medal Nagrody Jerzmanowskich, przyznany dębiczaninowi Krzysztofowi Pendereckiemu (z zespołu Polskiej Akademii Umiejętności) oraz odznaczenia prof. Leszka Starkla (absolwenta I LO w Dębicy), z prestiżowym „Gold Founder’s Medal” Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego na czele.

Promocja książki „Szekspir i Polska” w Poznaniu – zaproszenie

Promocja książki „Szekspir i Polska” w Poznaniu – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Wielkopolski, na kolejne spotkanie promocyjne książki prof. Tomasza Pudłockiego „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego”.

Wydarzenie odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Promocji towarzyszyć będzie wykład prof. Pudłockiego „Pomiędzy Lwowem a Poznaniem – związki humanistów uniwersyteckich obu miast w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Warsztaty dla studentów edytorstwa (9 listopada 2023)

Warsztaty dla studentów edytorstwa (9 listopada 2023)

W dniu 9 listopada odbyły się w Archiwum Nauki PAN i PAU warsztaty poświęcone korespondencji, zorganizowane specjalnie dla studentów edytorstwa na Wydziale Polonistyki UJ, uczestników seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Macieja Raka.

W części teoretycznej Paulina Krzywda przedstawiła słuchaczom zasady korzystania z materiałów archiwalnych, rodzaje pomocy archiwalnych, a także aspekty prawne dotyczące udostępniania oraz rozpowszechniania korespondencji. Część praktyczna, prowadzona zarówno przez Paulinę Krzywdę, jak i Macieja Piroga, była okazją do zapoznania się przez studentów z wybranymi listami językoznawców, orientalistów czy historyków sztuki.

Spotkanie archiwistów zakładowych PAN

Spotkanie archiwistów zakładowych PAN

Wśród wielu obowiązków i form realizowania nadzoru archiwalnego, Archiwum Nauki PAN i PAU organizuje spotkania w archiwach zakładowych krakowskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk, prowadzących badania z różnych dziedzin nauki. Celem spotkań jest zapoznanie się ze sposobem prowadzenia archiwum w danej placówce i wymiana doświadczeń w tym względzie oraz poznanie gromadzonych zbiorów naukowych i możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw.|

Dnia 8 listopada odbyło się spotkanie w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Gospodarzami spotkania w Instytucie były dr hab. Ewa Dubas (zastępca dyrektora ds. naukowych) i Joanna Calik (archiwista zakładowy). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Archiwum Nauki PAN i PAU: dr hab. Tomasz Pudłocki i dr Bernadeta Wilk oraz archiwistki z 4 jednostek PAN (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnym i Energią, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni).

Promocja książki „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)”

Promocja książki „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)”

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie miało przyjemność współorganizować – wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – promocję książki „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)”, autorstwa dyrektora naszej instytucji, prof. Tomasza Pudłockiego.

Spotkanie odbyło się 25 października w siedzibie Archiwum. Rozmowę z autorem poprowadziła prof. Maria Stinia, a po jej zakończeniu goście mieli możliwość zadawania prof. Pudłockiemu pytań, z czego chętnie korzystali.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez Archiwum Nauki.

Fot. K. Wójtowicz

Konferencja „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”

Konferencja „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”

W dniach 23-24 października br. w Krakowie miały miejsce obrady międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

Każdy z dni konferencji rozpoczynał się od wykładu plenarnego: pierwszy wygłoszony został przez prof. Adama Kucharskiego (pt. „Rozrywka i sport w codzienności podróżników z Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVII w. Zarys problematyki”), drugi – przez dr. Marka Ďurčanskiego („Studenci z ziem polskich w uniwersytetach praskich w latach 1882-1939”). Następnie obrady toczyły się równolegle w siedzibie Archiwum oraz w budynku Instytutu Historii przy ul. św. Anny.

Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji był pokaz archiwaliów. Motywem przewodnim przy ich doborze były właśnie podróże – była to doskonała okazja do zaprezentowania różnego typu źródeł historycznych, czekających na badaczy w przechowywanych w Archiwum Nauki spuściznach po uczonych.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Wydział Historyczny UJ w ramach „Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Jagielloński”.

 

Wernisaż wystawy „Między Krakowem a Pragą – między dwoma archiwami”

Wernisaż wystawy „Między Krakowem a Pragą – między dwoma archiwami”

20 lat temu doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie a Archiwum Czeskiej Akademii Nauk (od 2006 r. funkcjonującym jako Instytut Masaryka i Archiwum Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej). Od tamtej pory obie instytucje zrealizowały wiele wspólnych projektów: wystaw, konferencji, kwerend czy wydawnictw źródłowych.

Obchody rocznicy nawiązania tej współpracy rozpoczęło kolokwium metodyczne, poświęcone problematyce opracowania spuścizn po uczonych. Kolejnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie wystawy „Między Krakowem a Pragą – między dwoma archiwami”, które odbyło się 19 października 2023 r. w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26. Wśród licznie zgromadzonych gości obecna była na wernisażu liczna grupa gości z Czech, z wicedyrektor Instytutu Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej, dr Marią Bahenską, na czele.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia dyrektora Archiwum, prof. Tomasza Pudłockiego, prezesa PAU, prof. Jana Ostrowskiego, wiceprezes krakowskiego Oddziału PAN, prof. Barbary Bilińskiej, oraz dr Marii Bahenskiej. Szczególnym akcentem było odczytanie listu, przygotowanego na tę okazję przez ambasadora RP w Pradze, dr. Mateusza Gniazdowskiego. Na koniec głos zabrała autorka ekspozycji, Ewa Dziurzyńska. Omówiła koncepcję wystawy i podziękowała licznym pracownikom Archiwum za pomoc przy jej realizacji.

Wystawa dokumentuje dzieje współpracy pomiędzy obiema instytucjami, a przypominając wspólnie zrealizowane inicjatywy, odwołuje się niejednokrotnie do historii współpracy naukowej pomiędzy uczonymi polskimi i czeskimi w XIX i XX wieku. Ekspozycja udostępniana jest do zwiedzania w siedzibie Archiwum od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.

 

Kolokwium metodyczne „Archiwista, „jego” spuścizna i jego problemy”

Kolokwium metodyczne „Archiwista, „jego” spuścizna i jego problemy”

19 października 2023 r. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, w skrócie MÚA AV ČR) obchodziły 20-lecie nawiązania współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Pierwszym wydarzeniem, którym wspólnie uczciliśmy tę rocznicę, było polsko-czeskie kolokwium metodyczne pt. Archiwista, „jego” spuścizna i jego problemy, poświęcone kwestii opracowywania spuścizn po uczonych.

Napotykane przy tej pracy wyzwania, nietypowe przypadki oraz wątpliwości metodyczne omówili w swoich wystąpieniach:

  • ze strony naszych czeskich partnerów – dr Maria Bahenska, dr Jan Chodějovski, Barbora Kulawiaková i dr. Tomáš W. Pavlíček z MÚA AV ČR oraz dr Marek Ďurčanski z Archiwum Uniwersytetu Karola,
  • ze strony Archiwum Nauki PAN i PAU Ewa Dziurzyńska, Tomasz Filip, Joanna Laskosz oraz dr Bernadeta Wilk.

Wymianę doświadczeń w ramach spotkania – moderowanego przez dyrektora Archiwum Nauki, prof. Tomasza Pudłockiego, oraz wicedyrektor MÚA AV ČR, dr Marię Bahenską – zakończyła dyskusja wszystkich uczestników.

YouTube