Materiały Kazimierza Piwarskiego (1903–1968) – sygn. K III–24

Materiały Kazimierza Piwarskiego (1903–1968) – sygn. K III–24

Kazimierz Piwarski (1903–1968), historia. Prof. UJ, sekretarz naukowy Oddziału PAN w Krakowie, członek PAN.

  • Ponad 200 prac i artykułów (przeważnie drukowanych) z historii Polski i powszechnej XVI – XX w., okresu międzywojennego oraz dziejów Ziem Zachodnich i Północnych. Wśród prac m. in. kilka dużych nie publikowanych opracowań napisanych w latach II wojny światowej: Jerzy Ossoliński, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, Stanisław Leszczyński, August III Sas.
  • Recenzje, omówienia książek, oceny prac magisterskich, doktorskich i kandydackich, oceny dorobku naukowego w związku z przyznawaniem tytułów naukowych. Odbitki prac opublikowanych.
  • Materiały działalności dydaktycznej: notatki do wykładów historii Polski i powszechnej XVI – XIX w., listy uczestników seminariów historycznych, tematy prac seminaryjnych i magisterskich.
  • Materiały warsztatowe: obszerne wypisy źródłowe ze zbiorów rękopiśmiennych i archiwalnych Polski, Niemiec, Czechosłowacji, Austrii i Francji (XVI – XX w.), głównie dotyczące czasów Sobieskiego i Augusta II (wśród nich wypisy z rękopisów zniszczonej Biblioteki Krasińskich oraz zbiorów wrocławskich i gdańskich. Wypisy publikacji źródłowych i monograficznych dotyczące historii powszechnej i Polski (XVI – XX w., w szczególności stosunków polsko-niemieckich, polsko-czeskich, zagadnień bałtyckich, dziejów papiestwa, Czechosłowacji, Serbo-Łużyc). Materiały dotyczące wywiezienia profesorów krakowskich, tzw. Sonderaktion Krakau, konspekty prac i referatów. Materiały prasowe (wycinki prasowe i egz. czasopism polskich i zagranicznych) z okresu 1935-1965.
  • Materiały działalności naukowo-organizacyjnej, w UJ, PAN i jej Oddziale w Krakowie, w Instytucie Zachodnim, Instytucie Historii PAN, w Komisji Polsko-Niemieckiej (protokoły, korespondencja, materiały).
  • Materiały działalności społecznej (Stowarzyszenie “Krąg”, 1932 – 1938 oraz Rada Muzeum w Oświęcimiu).
  • Materiały biograficzne i dokumenty osobiste, fragment wspomnień z lat 1914-1921.
  • Korespondencja z lat 1927-1965. Fotografie: P. i rodzinne, z uroczystości, zebrań i wycieczek.
  • Materiały rodzinne: papiery Marii P. (żony P.), świadectwa szkolne, indeksy, korespondencja (m. in. listy P. z obozu koncentracyjnego, starania o jego zwolnienie).
  • Papiery dr Jana Jaśkowca (teścia P.), rękopisy i maszynopisy prac obcych.

Jan Poradzisz
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube