Materiały Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (sygn. K I–22)

Materiały Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (sygn. K I–22)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze z siedzibą w Krakowie powstało w 1925 roku. Po II wojnie światowej wznowiło działalność w 1947 roku.

Statuty (1925, 1956, b.d.), protokoły Walnych Zgromadzeń, Zjazdów Naukowych i posiedzeń Zarządu (1925–1988). Materiały Zjazdów Naukowych i Walnych zgromadzeń z lat 1947–1990, m. in. listy obecności, komunikaty, programy, zaproszenia, sprawozdania, korespondencja. Skład i akta posiedzeń Zarządu (19621990).

Akta członków z lat 1953–1978.

Sprawozdania z działalności z lat 1957–1990. Materiały dotyczące współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi z lat 1955–1989.

Korespondencja dotycząca Kartoteki bieżących prac językoznawczych (1970–1982). Ankieta leksykograficzna (1986–1988).

Dokumentacja finansowa, m.in. preliminarze (1951–1989), sprawozdania finansowe (1947–1990), księgi finansowe (1954–1990). Sprawozdania statystyczne (1958–1990).

Materiały związane z wydawaniem Biuletynu PTJ, w tym plany i sprawozdania wydawnicze, korespondencja Redakcji Biuletynu PTJ z lat 1964–1983. Teki wydawnicze i ich fragmenty (Roczniki XVIII–XLII).

Ewa Dziurzyńska
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube