Materiały Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (sygn. K I–14)

Materiały Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (sygn. K I–14)

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne zawiązano w 1965 roku na bazie sekcji farmakologicznej działającej przy Polskim Towarzystwie Fizjologicznym. Statut nowego stowarzyszenia zaakceptował w 1967 r. I Walny Zjazd PTF w Szczecinie. Od początku istnienia Towarzystwa działalność prowadziło również 10 oddziałów terenowych PTF, w tym Oddział w Krakowie.

Materiały Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (sygn. K I–14) stanowią 1,42 mb. akt (88 j.a.). Pomocą ewidencyjną jest spis jednostek.

Zespół archiwalny zawiera m.in. statuty Towarzystwa, materiały Zjazdów i Walnych Zgromadzeń Delegatów PTF z lat 1966–1977, akta Zarządu Głównego PTF, w tym protokoły z posiedzeń (1966–1984), sprawozdania (1968–1969, 1976–1986) i korespondencję Zarządu (1979–1980), materiały komisji (Rewizyjnej, Dydaktycznej, Nagród), karty członkowskie, materiały dot. sympozjów naukowych (w tym Polsko-węgierskiego sympozjum „Ośrodkowe mechanizmy monoaminergiczne” w Zakopanem 13–15 X 1976) oraz współpracy z zagranicznymi towarzystwami naukowymi.

Do dokumentacji Oddziału PTF w Krakowie należą m.in. akta Walnych Zgromadzeń Oddziału z lat 1965–1973, sprawozdania z działalności (1975–1978), protokoły z zebrań naukowych (1966–1976), korespondencja wpływająca i wychodząca z lat 1965–1988.

M. Piróg

YouTube