Materiały Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej (sygn. K I–13)

Materiały Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej (sygn. K I–13)

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej powstało w Warszawie. W następstwie działalności zawiązanego w czerwcu 1957 roku Komitetu Organizacyjnego odbyło się dnia 1 grudnia 1957 r. w Warszawie pierwsze zebranie Towarzystwa. Statut wymieniał wśród celów m.in. promocję współpracy obu narodów na polu kultury, sztuki i nauki. Zorganizowano również koła terenowe m.in. w Krakowie, Poznaniu, Toruniu.

Zespół archiwalny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej (sygn. K I–13) zawiera 1,17 mb. akt (83 j.). Pomocą ewidencyjną jest spis jednostek.

W skład zespołu wchodzą m.in. dokumentacja Walnych Zjazdów Towarzystwa (1984) oraz Zarządu Głównego (1966–1968), plany i sprawozdania Zarządu (1959–1971), zarządzenia wewnętrzne (1974), polecenia i wytyczne Zarządu do działalności Koła krakowskiego TPPI (1959–1974), materiały Biblioteki TPPI (księga inwentarzowa, spis książek, rejestry ubytków, materiały ze skontrum), deklaracje członkowskie.

Inną grupę stanowią materiały krakowskiego Koła TPPI, w tym m.in. dokumentacja walnych zebrań Koła (1961–1977), posiedzeń zarządu, komisji rewizyjnej, korespondencja z innymi kołami TPPI, plany i sprawozdania z działalności Koła. Charakterystyczną cechą zespołu są liczne fotografie, obrazujące działalność TPPI i jego członków.

MP

YouTube