Akta Polskiego Towarzystwa Matematycznego (sygn. K I–17)

Akta Polskiego Towarzystwa Matematycznego (sygn. K I–17)

Polskie Towarzystwo Matematyczne wywodzi się z Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, założonego w 1919 r. W 1920 roku przekształcono je w stowarzyszenie ogólnopolskie z siedzibą w Krakowie. Od 1921 r. powstawały lokalne oddziały PTM. W 1936 r. zadecydowano o przeniesieniu siedziby zarządu do Warszawy, co skutkowało reorganizacją i utworzeniem w 1937 r. Oddziału Krakowskiego PTM.

Zespół akt Polskiego Towarzystwa Matematycznego (sygn. K I–17) zawiera 3,10 mb. akt (178 j.), posiada ewidencję w postaci spisu jednostek.

W skład akt PTM, przechowywanych w Archiwum Nauki, wchodzą m.in. protokoły z posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań PTM (okres 1919–2001) oraz zebrań oddziałów terenowych PTM (1949–1969), sprawozdania z działalności (1949–2001), materiały dot. organizacji Zjazdów Matematyków Polskich (m.in. w 1947, 1948, 1953, 1970, 1977, 1979, 1989, 1990, 1992–2001) oraz nagród PTM (1946–2001), korespondencja naukowa z lat 1946–1964 oraz dot. współpracy zagranicznej z l. 1955–1971.

Ponadto w zespole znajdują się m.in. dokumentacja dot. członków zagranicznych PTM oraz wizyt zagranicznych gości PTM, akta poszczególnych oddziałów PTM (białostockiego, bydgoskiego, częstochowskiego, gdańskiego, górnosląskiego, gliwickiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, sądeckiego, słupskiego, szczecińskiego, toruńskiego, warszawskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego) oraz poszczególnych komisji PTM (ds. wydawnictw, szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa średniego, szkolnictwa wyższego, popularyzacji matematyki, zastosowań matematyki, historii matematyki), materiały redakcyjne czasopism (m.in. „Commentationes Mathematicae”, „Wiadomości Matematyczne”,  „Studia Mathematicae”) oraz wydawnictw Towarzystwa, materiały kongresów międzynarodowych (Helsinki 1978).

M. Piróg

YouTube