Konferencje

Konferencje

Konferencje i posiedzenia naukowe

zorganizowane w ramach współpracy Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności od stycznia 2003 roku we współpracy z Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Archiv Akademie věd České republiky), a od stycznia 2006 z Instytutem Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky) z udziałem Instytutu Historii Uniwersytetu Karola i Archiwum Uniwersytetu Karola (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy) oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003

Posiedzenie Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 21 V 2003:

 • M. Ďurčanský (Archiv Akademie věd České republiky), Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU, referat, druk w: Prace Komisji Historii Nauki, T. VI, (red. A. Strzałkowski), Kraków 2004, s. 177-211

                                                                                                  foto

2005

Posiedzenie Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 18 V 2005:

 • M. Ďurčanský (Archiv Akademie věd České republiky), Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich, referat, druk w: Prace Komisji Historii Nauki, T. VIII, (red. A. Strzałkowski), Kraków 2007, s. 237-269;

2007

Konferencja Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce są potrzebne archiwa naukowe?, zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków 16 XI 2007:

 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Archiwa specjalistyczne i ich rola w gromadzeniu źródeł do historii nauki w Republice Czeskiej, referat, druk w: Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce są potrzebne archiwa naukowe? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 16 listopada 2007 roku, Kraków (red. T. Filip), Kraków 2011, s. 41-50

                                               program                                                                             foto

2009

Posiedzenie Naukowe PAU, poświęcone Józefowi Skąpskiemu seniorowi, syndykowi PAU (1868-1950) oraz Józefowi Skąpskiemu juniorowi, sekretarzowi generalnemu PAU (1921-1998), Kraków 13 XI 2009:

 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Stosunek władz komunistycznych do czeskiej Akademii Nauk i Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności, referat, druk w: Józef Skąpski ojciec (1868-1950), Józef Skąpski syn (1921-1998). Materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 13 listopada 2009 r., red. R. Majkowska, L. Nowak, Kraków 2014 („W służbie nauki”, nr 22), s. 111-121

                                                                                       zaproszenie

2010

Konferencja Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji, zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, Kraków 3 XII 2010:

 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Czeskie archiwa specjalistyczne – digitalizacja i spuścizny, referat, druk w: Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 3 grudnia 2010 roku, Kraków (red. T. Filip), Kraków 2011, s. 41-50.

                                                                                         zaproszenie

2011

Konferencja Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych,  zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, Kraków 24 X 2011:

 • P. Cajthaml, M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Problematyka digitalizacji i udostępniania historycznych zbiorów, zawierających dane osobowe na przykładzie ewidencji słuchaczy szkół wyższych, referat, druk w: Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 24 października 2011, Kraków 2014, s. 83-86.

                                                                                       zaproszenie

2012

Konferencja Ocalone od niepamięci…Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców,  zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz PAU, Kraków 22 VI 2012:

 

 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Spuścizny w Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze: gromadzenie – opracowywanie – cracoviana, referat, druk w: Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności (red. A. Górski), Kraków 2018, s. 24 – 31

                                                            zaproszenie

Posiedzenie Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 9 V 2012:

 • E. Dziurzyńska (Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności), M. Šumová (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky), „Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem” – wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy Polskiej Akademii Umiejętności a Akademią Nauk Republiki Czeskiej referat z prezentacją multimedialną, druk w: Prace Komisji Historii Nauki, T. XIII, (red. M. Kokowski), Kraków 2014 [druk 2015], s. 9-30

2013

Posiedzenie Naukowe Na różnych drogach nauki… Z kontaktów uczonych polskich czeskich i słowackich w XX wieku, zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Ústav Dějin a Archiv UK,  Kraków 15 XI 2013:

 • J. Chodějovski (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky), Kontakty polsko czeskie w dziedzinie nauk przyrodniczych i problematyka ochrony przyrody i parków narodowych w świetle źródeł archiwalnych, referat, wersja pt. Česko-polské kontakty v oblasti přírodních věd. Sonda archivních fondů, druk w: „Historia Slavorum Occidentis”, 2015, nr 1, s.168-177;
 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Kontakty Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze z uczonymi polskimi w okresie międzywojennym, referat, wersja pt. Od niezgody do bratniej serdeczności i z powrotem. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze a współpraca z nauką polską (1918-1938) druk w: „Historia Slavorum Occidentis”, 2015, nr 1, s. 141-167;
 • P. Svobodný (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Rudolf Kimla: profesor Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze i członej zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, referat, wersja pt. Rudolf Kimla: profesor lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen PAU v Krakově. K dějinám česko-polských vědeckých styku v medicíě druk w: „Historia Slavorum Occidentis”, 2015, nr 1, s. 192-211.

                                   zaproszenie                                                                             foto

2014 

Konferencja Ocean Wszechrzeczy… w spuściznach ludzi nauki i kultury, zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 13 VI 2014:

 • M. Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Dokumentacja pozaaktowa w czeskich archiwach specjalistycznych na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Karola, referat; druk w: Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności (red. A. Górski), Kraków 2018, s. 209 – 214

zaproszenie

 • Kolokvium k výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, zorganizowane przez: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praga 5 XII 2014:                                                                                                                                       
 • Laskosz, M. Mrówka (Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności): Kilka refleksji z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, komunikat

                           zaproszenie                                                                                    foto

2015

Konferencja Mimouniversitní vědecké instituce v letech 1890-2015, zorganizowana przez  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, współpraca: Kabinet pro dějiny vědy Ustavu pro soudobe dějiny Akademie věd České republiky, Praga 28-29 V 2015:

udział Ewy Dziurzyńskiej (Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności) z adresem okolicznościowym ze strony PAU i AN PAN i PAU.

Konferencja Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge, główny organizator Ústav Dějin a Archiv UK, współorganizator Polska Akademia Umiejętności, Praga, 4 – 6 VI:

udział Joanny Laskosz;

Konferencja 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński oraz Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 9-10 XII 2015:

 • Marek Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Rola Josefa i Hermenegilda Jirečków w staraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności, referat; druk w: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 XII 2015, red. J. Wyrozumski, Kraków 2016, s. 47-56;
 • Tomáš Pavlíček (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky), Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, referat; druk w: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 XII 2015, red. J. Wyrozumski, Kraków 2016, s. 89-100;

Ze strony czeskiej w konferencji oprócz referentów uczestniczyli: Marie Bahenská, Hana Kábová, Jan Chodějovský (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky).

                      zaproszenie                                                                                     foto

2016

Seminarium Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu – Zdeněk Nejedlý, metodický seminář, zorganizowane przez Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,  Praga 23-26 X 2016:

 • Rita Majkowska i Małgorzata Mrówka (Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności), Wybrane problemy metodyczne związane z porządkowaniem różnorodnej dokumentacji w spuściznach przechowywanych w Archiwum Nauki PAN i PAU , referat (25 X);

                zaproszenie/program                                                                     foto

Konferencja Věda překonává hranice? Mezinárodní vědeckè konference, sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století, zorganizowana przez Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praga 22-27 XI 2016:

 • Marcin Maciuk (Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności), Science over the borders. Foreign contacts of the Polish scientists in the twentieth century. About one of the exhibitions in Archives of Science of the Polish Academy of Science and the Polish Academy of Arts and Sciences, referat (24 XI).

                                                                    zaproszenie/program

2019

Konferencja Spuścizna w XXI wieku. Problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU, współorganizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polska Akademia Nauk, 16 X 2019:

 • Marie Bahenská Jan Chodějovský, Tomáš Pavlíček (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky), Rekonstrukcja? Opracowanie spuścizn czeskich uczonych, referat;
 • Marek Ďurčanský (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), Materiały piśmienne czeskiego historyka Jaroslava Bidlo (1868-1937) – przykład spuścizny rozproszonej, referat

                     program                                                                                        foto

YouTube