Wybór publikacji

Wybór publikacji

powstałych w ramach współpracy Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności od stycznia 2003 roku we współpracy z Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Archiv Akademie věd České republiky), a od stycznia 2006 z Instytutem Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky) z udziałem Instytutu Historii Uniwersytetu Karola i Archiwum Uniwersytetu Karola (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy) oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego:

(układ chronologiczny)

M.Ďurčanský, T. Skrzyński, Dodatek k edicím listů Jana Baudouina de Courtenay Adolfovi Černému, w: Slovanství a věda v 19. a 20. století, Práce z Archivu Akademie věd, řada A, svazek 8, Praha 2005 [druk 2006], s. 227-269;

Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym, oprac. E. Dziurzyńska, M. Ďurčanský, P. Kodera; red. E. Dziurzyńska, M. Ďurčanský, Kraków 2007;

E. Dziurzyńska, Między Krakowem a Pragą. Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów, Kraków 2007 [katalog wystawy];

T. Skrzyński, Z minulosti a přítomnosti Archivu vědy Polské akademie věd a Polské akademie věd a umiění, „Archivní časopis”, R. 2007 (57), 1, s. 12-20 [na j. czeski tłum. M. Ďurčanský].

E. Dziurzyńska, „Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski (1889-1948) – Jan Rypka (1886-1968) – Bedřich Hrozný (1879-1952). Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów” – wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie   (22 czerwca – 16 października 2007 r.), „Krakowski Rocznik Archiwalny”  XVI (2010), s. 188-192;

E. Dziurzyńska, České akcenty v korespondenci Tadeusze Kowalského, „Práce z dějin Akademie věd”, č. 1, 2012, s. 43-81 [Wstęp i przypisy na j. czeski tłum. M. Ďurčanský];

M. Maciuk, J. Laskosz, By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., Kraków 2013 [katalog, wystawy, Przedmowa J. Wyrozumski];

M. Ďurčanský, Piętnaście lat między Krakowem i Pragą – garść refleksji i wspomnień, w: M. Maciuk, J. Laskosz, By wznieść się ponad szczyty…, s. 9-12;

E. Dziurzyńska, M. Šumová „Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem” – wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy Polskiej Akademii Umiejętności z Akademią Nauk Republiki Czeskiej, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, T. XIII, Kraków 2014, s. 9-30;

J. Laskosz, Výstava a vědecké setkání u příležitosti 10. výročí zahájení spolupráce Archiwum Nauki PAN i PAU v Krakově s MÚA AV ČR, v.v.i., „Práce z dějin Akademie věd” č. 2, 2014, s. 342-348 [na j. czeski tłum. T. W. Pavlíček];

W. Pavlíček, Ocean wszechrzeczy w spuściznach ludzi nauki i kultury, „Práce z dějin Akademie věd” č. 2, 2014, s. 348-350;

J. Laskosz, M. Maciuk, Z dziennika Antoniego Wagi… Karlowe Wary i Praga – 1868 rok, „Historia Slavorum Occidentis”, 2015, nr 1 (8), s. 94-113;

T. Pavlíček,  Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, w:  Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), red. J. Wyrozumski, Kraków, 2016, s. 89–100;

J. Chodějovský, Adolf Černý (1864–1952), w: R. Baron, R. Madecki, J. Malicki,  (ed.), Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Praha, 2016, s. 438–441;

E. Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej, Kraków 2017 [katalog wystawy, Przedmowa A. Białas];

E. Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU, „PAUza Akademicka”, Nr 398, 19 października 2017, s. 3 (tygodnik internetowy pod adresem: http://www.pauza.krakow.pl);H. Kábová, Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění. [w:] „Zborník Spoločnosti slovenských archivárov” 2017, ed. Š. Hrivňák. a H. Žažová, Bratislava, 2017, s. 121-131;

Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, oprac. E. Dziurzyńska i M. Šumová, red. E. Dziurzyńska, Kraków 2017;

Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace, red. J. Chodějovský, Praha 2017 [w pracach nad publikacją ze strony Archiwum Nauki PAN i PAU brali udział: T. Skrzyński i M. Maciuk];

J. Laskosz, W boju o pograniczne parki narodowe – z korespondencji Walerego Goetla i Karela Domina, „Wierchy”, Rok LXXXII (2016), Kraków 2019, s. 75-98;

Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem, oprac. J. Laskosz, J. Chodějovský, red. T. W. Pavlíček, Praha 2019.

YouTube