Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych

Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych

„Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych” (24 października 2011)

Na II konferencji w cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacjiZarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych zorganizowanej 24 października 2011 roku przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Komisję Historii Nauki PAU podjęto nadal aktualną tematykę, jaką są rozwiązania metodyczne przydatne w zarządzaniu procesem digitalizacji (zwłaszcza spuścizn uczonych) i udostępnianiu zdigitalizowanych materiałów (prawo własności, prawo autorskie).

W trakcie konferencji poszukiwano dróg poprawy przygotowania archiwów, bibliotek i muzeów do wykorzystania technologii cyfrowych w celu opracowania i zabezpieczania zasobu, zarządzania procesem digitalizacji archiwaliów od momentu selekcji materiału i skanowania, po zabezpieczanie i przechowywanie kopii zabezpieczających, tworzenie kopii użytkowych i udostępnianie oraz popularyzację w Internecie. Wymiana doświadczeń archiwistów, bibliotekarzy i muzealników, zajmujących się szczególnie spuściznami uczonych, wypracowanie i stosowanie jednolitych standardów technicznych umożliwi bowiem współpracę krajową i międzynarodową, zapewni trwałość przechowywanych obiektów cyfrowych i ułatwi ich konwersję do nowych technologii. Mówiąc krótko – jedność w różnorodności, różnorodność w jedności.

Wypracowanie standardów technologii cyfrowych do opracowania i zabezpieczania zasobu, przystających do specyfiki wszystkich instytucji naukowo-kulturalnych nie jest łatwe. Życzeniem organizatorów było, aby owocem konferencji stało się, jeżeli nie rozwiązanie, to skonkretyzowanie problemów i podjęcie działań mających na celu ich sukcesywne rozwiązywanie. W XXI wieku to przecież nie tylko tradycyjne archiwalia, ale obiekty cyfrowe wraz z nowoczesnymi systemami informatycznymi będą stanowiły warsztat naukowy badaczy i uczonych.

Zgromadzeni wysłuchali informacji o przepisach prawa autorskiego, mających zastosowanie do zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów oraz o europejskich źródłach prawa autorskiego i jego implementacji w przepisach polskich. Kolejne referaty przedstawili pracownicy m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Narodowego w Krakowie, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Dzielili się oni praktycznym doświadczeniem z dziedziny digitalizacji materiałów archiwalnych, a przedstawione przykłady dowiodły, jak ważnym elementem procesu digitalizacji jest właściwa procedura, która wsparta odpowiednim systemem komputerowym znacząco usprawnia podejmowane w tym zakresie działania. Omówiono cechy i zalety poszczególnych formatów oraz sposoby postępowania w przypadku materiałów różnego rodzaju, w tym również muzealiów.

Po referatach odbyła się dyskusja, w czasie której poruszono m.in. problematykę digitalizacji i udostępniania zbiorów historycznych zawierających dane osobowe. Marek Ďurcanský z Uniwersytetu Karola w Pradze przedstawił projekt digitalizacji ewidencji słuchaczy uniwersytetu z lat 1881-1953, którego celem jest utworzenie kompletnej bazy danych (osobowych) oraz połączenie z nią kopii cyfrowych dokumentów. Natomiast Jacek Mirecki z krakowskiej firmy Ksi.pl (Kompleksowe Systemy Informatyczne) opowiedział o jednym z produktów – systemie archiwizacji ZEUS, który jest używany m.in. w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Instytucie Pamięci Narodowej, Filmotece Narodowej, a obecnie został zakupiony do przygotowania ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

YouTube